Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa số 10 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

đây không dẫn điện được?
A. NaHSO4 trong nước. B. CH3COONa trong nước.
C. HCl trong C6H6 (benzen). D. Ca(OH)2 trong nước.
Câu 24: [ID: 119370] Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là
A. CH3COOH. B. HCl. C. NaCl. D. H2SO4.

Câu 25: [ID: 119371] Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, bằng một lượng khí O2 (vừa đủ), thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi (đktc). Sục toàn bộ lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là
A. 7,32. B. 6,84. C. 7,48. D. 6,46.
Câu 26: [ID: 119372] Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu đỏ
Y Nước brom Kết tủa màu trắng
Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 Ag kết tủa màu trắng
T Cu(OH)2 Dung dịch có màu xanh lam
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit axetic, anilin, glucozo, xenlulozo. B. Natri axetat, anilin, glucozo, saccarozo.
C. Axit axetic, anilin, saccarozo, glucozo. D. Axit glutamic, anilin, glucozo, saccarozo.
Câu 27: [ID: 119373] Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C3H5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. CH5N.
Câu 28: [ID: 119374] Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 29: [ID: 119375] Đun nóng 250 gam dung dịch glucozo với dung dịch AgNO3/ NH3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch glucozo là
A. 10%. B. 30%. C. 15%. D. 5%.
Câu 30: [ID: 119376] Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(HPO4)2, còn lại là CaSO4. Độ dinh dưỡng của loại phân trên là
A. 21,50%. B. 16%. C.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >