Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Moon số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Moon số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Moon số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Moon số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Moon số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

sức khỏe. Công thức của fructozơ là

A.C 12 H 22 O 11 . B.CH 3 COOH. C. C 6 H 10 O 5 . D. C 6 H 12 O 6 .
II. Thông hiểu
Câu 17. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO 4 và dung dịch HNO 3 đặc, nguội?
A. Mg. B.Cr. C.Al. D.Cu
Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan trong nước.
C. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
D. Tất cả các amin đều làm quì tím ẩm chuyển màu xanh.
Câu 19. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X tác dụng với lượng dư dung dịch
AgNO 3 trong NH 3 , đun nong. Chất X là
A. etyl axetat. B. saccarozơ. C. glucozơ. D. tinh bột.
Câu 20. Một miếng kim loại bằng bạc bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, ta có thể dùng lượng dư dung
dịch nào sau đây để loại bỏ tạp chất ra khỏi tấm kim loại bằng bạc?
A. Fe 2 (SO 4 ) 3 . B. NiSO 4 . C. ZnSO 4 . D. CuSO 4 .
Câu 21. Cho kim loại M phản ứng với Cl 2 , thu được muối X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu
được muối Y. Cho Cl 2 tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là
A. Al. B. Fe. C. Zn. D.Mg.
Câu 22. Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không
phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozơ. Tên gọi của X là
A. fructozơ. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. amilopectin.
Câu 23. Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên
thủy ngân rồi gom lại là
A. muối ăn. B. vôi sống. C. lưu huỳnh. D. cát.
Câu 24. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC 2 H 5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn
dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A.4,8 B. 3,2. C. 5,2. D. 3,4.
Câu 25. Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng
A. Na. B. dung dịch AgNO 3 trong NH 3 .
C. nước Br 2 . D. Cu(OH) 2 .

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Moon số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >