Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 5 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 5 có lời giải pdf

Download ngay

hu được 11,184 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y phản ứng tối đa với m gam Fe, biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của NO3- là NO. Giá trị của m là
A. 12,936. B. 8,4. C. 17,304. D. 16,464.

ĐÁP ÁN
41B 42C 43B 44B 45C 46B 47A 48C 49A 50A
51B 52A 53D 54D 55B 56C 57A 58B 59A 60D
61A 62D 63A 64C 65B 66C 67D 68B 69A 70D
71B 72A 73C 74C 75D 76B 77C 78B 79A 80D

10XYOURMARK – MÔN HÓA 16 TỰ HỌC 365

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 4
CHUYÊN LIÊM KHIẾT QUÃNG NGÃI LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.

Câu 41: [ID: 132324] Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu
A. nâu đỏ. B. trắng. C. xanh thẫm. D. trắng xanh.
Câu 42: [ID: 132325] Phèn chua có công thức là
A. Na3AlF6. B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
C. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 43: [ID: 132326] Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của 2 amin là
A. C3H9N và C4H11N. B. CH5N và C2H7N
C. CH5N và C3H9N. D. C2H7N và C3H9N.
Câu 44: [ID: 132327] Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
A. Phenol. B. Axit fomic. C. Ancol etylic. D. Alanin.
Câu 45: [ID: 132328] Thể tích O2 (đktc) cần dùng để oxi hóa hết 7,8 gam kim loại Cr là
A. 3,36 lít. B. 1,68 lít. C. 5,04 lít. D. 2,52 lít.
Câu 46: [ID: 132329] Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là
A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.
Câu 47: [ID

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >