Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 15 pdf

Download ngay

mol
CHOn
610526126
nCHOnHOnCHO
61266126
2.0,751,51,5.180270CHOCHOnmolmgam
Câu 3:
Đáp án : C
Hướng dẫn : – Hòa tan các chất vào nước, xenlulozo không tan, tinh bột và saccarozo
tan(Tinh bột tan 1 phần)
– Cho I 2 vào, tinh bột bị hóa xanh
Câu 4:
Đáp án : D
Hướng dẫn : 22:2:3:1:3COHOCHnnnn
→ admin thỏa mãn : 39323:etyl metylaminCHNCHNHCHCH
Câu 5:
Đáp án : D
Hướng dẫn : 32232
2CHCHCHOHCuOCHCHCHOCuOH

Câu 6:
Đáp án : A

Hướng dẫn :




3

3

2

2

2

2
2
442
3
2()
2
+ +
FeOHFeOH
MgOHMgOH
CuOHCuOH
HSOOHSOHO








Câu 7:
Đáp án : B
Hướng dẫn : Đặt số p và n của A; số p và n B lần lượt là : x, y; z, t

Ta có :



221422292
2

224250

20

62212
xyztxz

z

xzytyt

x

zxzx









→ Số hiệu nguyên tử của A và B là 20 và 26
Câu 8:
Đáp án : A
Hướng dẫn : 220,10,2mol;nmolCOHOn

Ancol no, đơn chức

2230,1mol
ancolHOCOnnnCHOH
Ta có 3340,28 mol >2nCHOHAgCHOHnn

nên khi oxi hóa CH 3 OH ta thu được HCHO và

HCOOOH .

3
0,10,04
0,06420,28
HCHOHCOOHCHOHHCHO
HCOOHHCHOHCOOHAg
nnnn
nnnn






Câu 9:
Đáp án : A
Hướng dẫn : 23
318
23
106 mol; n mol
GluNaCOn

(Vì NaOH dư nên chỉ sinh ra Na 2 CO 3 )

Câu 10:
Đáp án : C
Hướng dẫn: 20,02 molBrn

Ta có :

3232
22
3232

3,15

0,02

0,045

mol

mol

CHCOOHCHCHCOOHCHCHCOOH
CHCHCOOHBr
CHCOOHCHCHCOOHCHCHCOOHNaOH
mmm
nn
nnnn






32323
222
323232
6072743,150,01
0,020,02
0,0450,015

mol

mol

CHCOOHCHCHCOOHCHCHCOOCHCOOH
CHCHCOOHBrCHCHCOOH
CHCOOHCHCHCOOHCHCHCOOHCHCHCOOH
nnnn
nnn
nnnn









3
0,619,05%3 gam%CHCOOH
CHCOOHxm
Câu 11:
Đáp án : B
Hướng dẫn : 24220,39,20,78 mol mol =2nHClHSOH

HnHnnn


2
4

38,93kim loaïi gam
xClSOmmmm
Câu 12:
Đáp án : D
Hướng dẫn :
Ta có

7.175
0,050,05
143.5 mol mol
AgClHClnn
Mặt khác , cứ 50g hỗn hợp A thì có 0,05 mol HCl, nghĩa là trong đó c

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >