Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =
52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ toàn
toàn vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và 2()BaOH 0,2M sinh ra 9,85 gam kết
tủa. Giá trị của m là
A. 25,00 gam B. 15,00 gam C. 12,96 gam D. 13,00 gam
Câu 2: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ
thu được là:
A. 360 gam B. 270 gam C. 250 gam D. 300 gam
Câu 3: Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở
dạng bột?
A. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot.
B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch
C. Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot.
D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO 2 và H 2 O với tỷ lệ
mol tương ứng là 2:3. Tên gọi của amin đó là
A. đimetylamin. B. đietylamin.
C. metyl iso-propylamin. D. etyl metylamin.
Câu 5: Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế andehit propionic:
A. etylic B. i-propylic C. n-butylic D. n-propylic
Câu 6: Ion OH có thể phản ứng được với các ion nào sau đây:
A. 3224;;;FeMgCuHSO
B. 2224;;;FeZnHSSO
C. 2232;;;CaMgAlCu
D. 2433;;;HNHHCOCO

Câu 7: Tổng số p, e, n trong hai nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện
nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là
12. Số hiệu nguyên tử của A và B là
A. 17 và 29 B. 20 và 26 C. 43 và 49 D. 40 và 52
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol (rượu) đơn chức X thu được 4,4 gam CO 2 và
3,6 gam H 2 O . Oxi hoá m gam X (có xúc tác) thu được hỗn hợp Y (h = 100%). Cho Y tác
dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được 30,24 gam Ag. Số mol anđehit trong Y

A. 0,04 mol. B. 0,05 mol. C. 0,06 mol.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Megabook số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >