Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 15

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 15 pdf

Download ngay

mol, hiệu suất phản ứng là 90%
⇒ nmắt xích xenlulozơ trinitrat = 0,1 × 0,9 = 0,09 mol
⇒ m = mxenlulozơ trinitrat = 0,09 × 297 = 26,73 gam.
Theo đó, khi dùng 16,2 tấn xenlulozơ thì thu tương ứng 26,73 tấn xenlulozơ trinitrat. Chọn A.
Câu 26. Chọn đáp án D
Cấu tạo của 1,2-đibrombutan là CH3C2CHBrCH2Br.
⇒ cấu tạo tương ứng của hiđrocacbon là CH3CH2C=CH2: but-1-en.
Chọn đáp án D.
Câu 27. Chọn đáp án B
C6H5C2 là gốc benzyl (tránh nhầm sang phenyl).
⇒ danh pháp của este X là benzyl axetat: este có mùi hoa nhài
→ chọn đáp án B.
Câu 28. Chọn đáp án B
mCH2
=CHCHO = 56 = 14 × 4 → hiđrocacbon X có CTPT là C4H8.
Các đồng phân mạch hở thỏa mãn gồm:

⇒ tổng có 4 đồng phân thỏa mãn X → chọn đáp án B.
Câu 29. Chọn đáp án A
Các phản ứng xảy ra:
• CH2=CHCOOH + H2 → CH3CH2COOH.
• CH3CHO + H2 → CH3CH2OH.
⇒ ∑nH2
cần = nCH2
=CHCOOH + nCH3

CHO = 0,3 mol.

⇒ VH2
cần = 0,3 × 22,4 = 6,72 lít. Chọn đáp án A.
Câu 30. Chọn đáp án B
Không thể chứa axit HF trong bình thủy tinh vì xảy ra phản ứng:
4HF + SiO2 → SiF4 + 2HO ||⇒ axit sẽ phá hủy thủy tinh.
ứng dụng của phản ứng này dùng để khắc thủy tinh như ta biết.
⇒ chọn đáp án B.
Câu 31. Chọn đáp án C
Câu 32. Chọn đáp án B
Cấu tạo axit isobutiric là (CH3)2CCOOH → Z là anđehit: (CH3)2CHCOH.
• 2(CH3)2CHCHO + O2 ―Mn2+, t0→ 2(CH3)2CHCOOH.
CuO, t0 ⇒ Y là ancol isobutylic: (CH3)2CHCH2OH:
• (CH3)2CHCH2OH + CuO ―t0→ (CH3)2CHCHO + H2O.
Theo đó, cấu tạo của X thỏa mãn trong 4 đáp án là: CH2=C(CH3)CHO:
CH2=C(CH3)CHO + 2H2 → (CH3)2CCH2OH.
Theo đó, chọn đáp án B.
Câu 33. Chọn đáp án C
Các thí nghiệm xảy ra các phản ứng:
• (1). CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3↓ + H2O
• (2). 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

• (3). CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + Na2CO3.
• (4). 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl↓ + Fe(NO3)3.
• (5). 2HCl + K2SiO3 → H2SiO3↓ + 2KCl
• (6). (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NH3.
||⇒ cả 6 thí nghiệm

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >