Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải pdf

Download ngay

í nghiệm theo thứ tự sau:
– Cho vài giọt phenolphtalein vào 3 ống nghiệm chứa nước được đánh số thứ tự 1, 2, 3.
– Cho vào ống nghiệm thứ nhất 1 mẩu Na (nhỏ bằng hạt gạo).
– Cho vào ống nghiệm thứ hai 1 mẩu Mg.
– Cho vào ống nghiệm thứ ba một mẩu nhôm (đã được đánh sạch).
Để yên một thời gian rồi lần lượt đun nóng các ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sau khi đun nóng, có 2 ống nghiệm chuyển sang màu hồng.
B. Chỉ có ống nghiệm thứ nhất dung dịch có màu hồng sau khi đun nóng.
C. Trước khi đun nóng, không có ống nghiệm nào có màu hồng.
D. Ống nghiệm thứ 3 trước khi đun nóng không có hiện tượng gì, sau khi đun nóng dung dịch chuyển màu hồng.

PHẦN ĐÁP ÁN

41C 42A 43D 44D 45D 46C 47A 48B 49C 50C
51C 52A 53C 54A 55C 56D 57D 58B 59C 60D
61D 62A 63B 64C 65D 66A 67B 68C 69A 70B
71B 72A 73A 74C 75D 76D 77D 78D 79B 80A

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 16
SỞ BẮC GIANG LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.

Câu 41: [ID: 130726] Crom (VI) oxit ( CrO3) thuộc loại
A. oxit trung tính. B. oxit bazơ. C. oxit axit. D. oxit lưỡng tính.
Câu 42: [ID: 130727] Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl (dư) tạo ra chất khí?
A. NaOH. B. Fe(NO3)3. C. Na2CO3. D. AlCl3.
Câu 43: [ID: 130728] Nhiều vụ ngộ độc rượu do trong rượu có chứa metanol. Công thức của metanol là
A. C2H5OH. B. CH3OH. C. CH3COOH. D. HCHO.
Câu 44: [ID: 130729] Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino axit?
A. CH3COOC2H5. B. H2NCH2COOH. C. C2H5NH2. D. HCOONH4.
Câu 45: [ID: 130730] Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 ga

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Văn Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >