Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Thắng Hocmai số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Thắng Hocmai số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Thắng Hocmai số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Thắng Hocmai số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Thắng Hocmai số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

n dụng
Câu 31. Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư và 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Phản ứng
được biểu diễn theo đồ thị sau:

Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch X vào 175 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị
của V là
A. 2,128 B. 1,232 C. 2,800 D. 3,920
Câu 32. Cho sơ đồ phản ứng sau:
2 2
0 0 2
H O CuO
xt,t C t C Mn X Y Z       

axit isobutiric

Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. (CH3)2C=CHOH B. CH2=C(CH3)CHO
C. CH3CH=CHCHO D. (CH3)2CHCH2OH
Câu 33. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư
(2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3
(3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2
(4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3
(5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3
(6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
Câu 34. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo
(b) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
(c) Phân tử amilozơ có mạch phân nhánh, không duỗi thẳng mà xoắn như lò xo
(d) Phenol ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl

Số phát biểu sai là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 35. Cho một este đơn chức X tác dụng với 182 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch, thu được 6,44 gam ancol Y và 13,16 gam chất rắn Z. Đun nóng Y với
H2SO4 đặc ở 140°C thu được 5,18 gam ete (hiệu suất bằng 100%). Tên gọi của X là
A. etyl axetat B. etyl acrylat C. etyl acrylat D. metyl butylrat
Câu 36. Hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản ứng.
Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỷ khối so với H2 là 18,5
và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 150,0 B. 135,0 C. 143,0 D. 154,0
Câu 37. Kết quả thí nghiệm của

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Phạm Thắng Hocmai số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >