Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 5 có lời giải pdf

Download ngay

m, n nguyên dương và m ≤ n.

 giải đốt:
Để cho: nhận xét = 0,05 mol; nO2

= 4 ÷ 32 = 0,125 mol ⇒

⇒ 3n – m = 4; kết hợp điều kiện m, n nguyên và m ≤ n có m = n = 2
tương ứng với ancol X thỏa mãn là C2H4(OH)2. Chọn đáp án B.
Câu 27. Chọn đáp án A
Phản ứng: NH2 + HCl → NH3Cl || 15 gam X + 0,05 mol HCl → muối.
||⇒ bảo toàn khối lượng có mmuối = 15 + 0,05 × 36,5 = 16,825 gam. Chọn A.
Câu 28. Chọn đáp án D
Phản ứng: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH.
nH2
NCH2
COOH = 0,1 mol ⇒ mmuối = 0,1 × (75 + 36,5) = 11,15 gam. Chọn D.
Câu 29. Chọn đáp án A
Có 2 đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
HCOOC2H5 (etyl fomat) và CH3COOCH3 (metyl axetat).
Chọn đáp án A.
Câu 30. Chọn đáp án C
26 = 12 × 2 + 2 ⇒ X là C2H2 ứng với cấu tạo HC≡CH (axetilen).
Chọn đáp án C.
Câu 31. Chọn đáp án C

Đốt 0,2 mol axit thu được 1,2 mol CO2 ||⇒ số Caxit = 1,2 ÷ 0,2 = 6.
Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở có dạng CnH2n – 2O4, thay n = 6 vào
⇒ công thức phân tử của axit cần tìm là C6H10O4. Chọn C.
Câu 32. Chọn đáp án A
Các bạn dùng vạch thẳng đứng phân chia các liên kết CONH để phân tích:

⇒ chỉ có chất A thỏa mãn đipeptit → chọn A.
Câu 33. Chọn đáp án D
E là etyl axetat: CH3COOC2H5.
 thủy phân: CH3COOC2H5 + H2O ―xt,t0→ CH3COOH + C2H5OH.
• lên men giấm: C2H5OH + O2 ―men giấm→ CH3COOH + H2O.
(phương pháp cổ xưa dùng để sản xuất giấm ăn).
Theo đó, đáp án D đúng.
Câu 34. Chọn đáp án A
Cân bằng: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O.
⇒ Hệ số của HNO3 trong phương trình khi cân bằng là 4. Chọn A.
Câu 35. Chọn đáp án D
Glyxin: H2NCH2COOH là chất lưỡng tính, tác dụng được với cả axit và bazơ:

⇒ chọn đáp án D.
Câu 36. Chọn đáp án A
1: ancol đa chức, có 2 nhóm OH liền kề có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức đồng:


 TH xenlulozơ là polime, không hòa tan được Cu(OH)2.!
2: tránh quên axit cacboxylic cũng có thể hòa tan được Cu(OH)2:
• 2CH3COO

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >