Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 5 có lời giải pdf

Download ngay

màu xanh
(3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.
(4) Muối natri hoặc kali của các axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. Các phát biểu đúng là
A.(2); (3); (4) B. (1); (2); (4) C. (1); (3); (4) D. (1); (2); (3)
Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng
A. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α −amino axit, có số liên kết peptit là n – 1
B. Các dung dịch amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím
C. Peptit đều ít tan trong nước
D. Trong phân tử các α −amino axit chỉ có 1 nhóm amin
Câu 64: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khi cho khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z.

Phương trình hóa học tạo thành khí Z là

A. Fe2O3

3H2

2Fe 3H2O B. CuO CO

Cu CO2

C. CaCO3

2HCl t

CaCl2

CO2

H2O D. CuO H2

Cu H2O

Câu 65: “Nước đá khô” được sử dụng để bảo quản thực phẩm, công thức hóa học của “nước đá khô” là
A.SO2 B. CO C. H2O D. CO2
Câu 66: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Z
Biết X là hợp chất hữu cơ đơn chức. Tên gọi của X là
A.vinyl axetat B. metyl acrylat C. etylfomat D. etyl axetat

Câu 67: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol C3H4 ; 0,2 mol C2H4 ; 0,35 mol H2

trong bình kín, với bột Ni

xúc tác được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ Y qua dung dịch dựng KMnO4

dư thấy thoát ra 6,72 lít hỗn hợp khí

Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12. Khối lượng bình đựng dung dịch KMnO4

tăng lên là

A.9,6 gam B. 3,1 gam C. 7,2 gam D. 17,2 gam
Câu 68: Khi nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào số mol KOH phản ứng (x mol) được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của b là
A.0,20 B. 0,15 C. 0,10 D. 0,11
Câu 69: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H15O4 . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được sản phẩm gồm chất Y, C2H6O ; CH4O . Chất Y là muối của α −amino axit Z (mạch hở và không phân nhánh). Số công th

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >