Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Đề Về Đích – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Đề Về Đích - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Đề Về Đích – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Đề Về Đích – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Đề Về Đích – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay

thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75%

Câu 23. Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là
A. penixilin, paradol, cocain B. heroin, seduxen, erythromixin
C. cocain, seduxen, cafein D. ampixilin, erythromixin, cafein
Câu 24. Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M
(vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
A. Etyl propionat B. Propyl axetat C. Etyl fomat D. Etyl axetat
Câu 25. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng
Ag tối đa thu được là
A. 16,2 gam B. 32,4 gam C. 10,8 gam D. 21,6 gam
Câu 26. X là một ancol no, mạch hở. Để đốt cháy 0,05 mol X cần 4 gam oxi. X có công thức là:
A. C4H8(OH)2 B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3
Câu 27. Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng
vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là
A. 16,825 gam B. 20,180 gam C. 21,123 gam D. 15,925 gam
Câu 28. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng,
khối lượng muố thu được là
A. 43,00 gam B. 44,00 gam C. 11,05 gam D. 11,15 gam
Câu 29. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 30. Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT
của X là:
A. C2H6 B. C2H4 C. C2H2 D. CH2O
Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một axit cacboxylic no 2 lần thu được 1,2 mol CO2. Công thức phân
tử của axit đó là:
A. C6H14O4 B. C6H12O4 C. C6H10O4 D. C6H8O4
Câu 32. Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?
A. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH
B. H2NCH2CONHCH2CH2COOH
C. H2NCH(CH3)CONHCH2CONHCH(CH3)COOH
D. H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH
Câu 33. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 l

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Đề Về Đích – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >