Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Cô Quỳnh Moon số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Cô Quỳnh Moon số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Cô Quỳnh Moon số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Cô Quỳnh Moon số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Cô Quỳnh Moon số 5 có lời giải pdf

Download ngay

10. “Đường mía” là thương phẩm có chứa chất nào dưới đây?
A. glucozơ B. fructozơ C. saccarozơ D. tinh bột
Câu 11. Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với?
A. nước muối B. giấm ăn C. nước D. cồn
II. Thông hiểu
Câu 12. Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 16,8 B. 18,6 C. 20,8 D. 20,6
Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn một amin X đơn chức bậc 1 trong khí oxi dư, thu được khí N 2 ; 13,44 lít khí
CO 2 (đktc) và 18,9 gam H 2 O. Số công thức cấu tạo của X là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 14. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức Y trong 145 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và 10 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của Y là

A. C 2 H 3 COOC 2 H 5 B. HCOOC 2 H 5 C. C 2 H 5 COOC 2 H 5 D. CH 3 COOC 2 H 5
Câu 15. Thủy phân este X (C 4 H 6 O 2 ) trong môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là
A. CH 2 =CHCOOCH 3 B. HCOOCH 2 CH=CH 2 C. CH 3 COOCH=CH 2 D. CH 3 COOCH 3
Câu 16. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
B. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.
C. Trong dung dịch H 2 NCH 2 COOH còn tồn tại dạng ion lưỡng cực H 3 N + CH 2 COO – .
D. Tất cả các peptit và protein đều có phản ứng màu biure.
Câu 17. Để xà phòng hóa 11,1 gam một este no đơn chức, mạch hở cần dùng 300 ml dung dịch NaOH
0,5M, este đó có công thức phân tử là
A. C 3 H 6 O 2 B. C 5 H 10 O 2 C. C 2 H 4 O 2 D. C 4 H 8 O 2
Câu 18. Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin, đơn chức, bậc 1 là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với
dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Công thức của hai amin là
A. CH 3 NH 2 và C 2 H 5 NH 2 B. CH 3 NH 2 và C 3 H 7 NH 2
C. C 2 H 5 NH 2 và C 3 H 7 NH 2 D. C 3 H 7 NH 2 và C 4 H 9 NH 2
Câu 19. Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Cô Quỳnh Moon số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >