Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 5 có lời giải pdf

Download ngay

đươc của este X là

3,36 lı́t CO2 (đktc). Số cấu tao

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 24. Trong điều kiên

thường, X là chất rắn, daṇ g sơi

màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mac̣ h không

phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu đươc glucozơ. Tên goị của X là
A. Fructozơ. B. Amilopectin. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.
Câu 25. Số nhóm OH có trong môṭ phân tử glucozơ là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 26. Chất X có công thứ c cấu tao: CH3CH2COOCH3. Tên goị của X là
A. Etyl axetat. B. Metyl axetat. C. Metyl propionat. D. Propyl axetat.
Câu 27. Cho các phát biểu sau:
(a) Metyl fomat có nhiêṭ đô ̣sôi thấp hơn axit axetic.
(b) Dung dic̣ h lysin làm hồng quỳ tı́m.
(c) Anilin làm mất màu nước brom tao kết tủa trắng.
(d) Dung dich Gly-Ala có phản ứ ng màu biure.

(e) Thủ y phân hoàn toàn tinh bôṭ thu đươc

glucozơ.

(f) Các trường hơp Số phát biểu đúng là

peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 28: Poli (vinyl clorua) có công thứ c cấu tạo là
A. ( CH2  CHF ) n . B. ( CH2  CH2 ) n . C. ( CH2  CHBr ) n . D. ( CH2  CHCl ) n .

Câu 29: Cho hỗn hơp

X gồm O2, O3 có tı̉ khối so với H2 bằng 22. Cho hỗn hơp

Y gồm metylamin và

etylamin có tı̉ khối so với H2 = 17,8333. Đốt hoàn toàn V2 lı́t Y cần V1 lı́t X. Các khı́ đo cùng điều kiên, tı lê ̣V1 : V2 là
A. 1 : 1 B. 2 : 1 C. 5 : 2. D. 3 : 1.

Câu 30: Kết quả thı́ nghiêm

của các dung dich X, Y, Z, T với thước thử đươc

ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiêṇ tương
T Qùy tı́m Qùy tı́m chuyển màu xanh
Y Dung dic̣ h AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
X, Y Cu(OH)2 Dung dich xanh lam
Z Nước brom Kết tủa trắng

X, Y, Z, T lần lươt

là:

A.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >