Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 25

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 25

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 25
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 25

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 25 pdf

Download ngay

e. B. Hg. C. Cr. D. Cu.
Câu 44[ID : 118202] Dung dịch chứa Ala-Gly-Ala không phản ứng được với dung dịch nào sau đây ?
A. HCl. B. Mg(NO3)2. C. KOH. D. NaOH.
Câu 45 [ID : 118203] Etyl isovalerat là este có mùi thơm của táo. Công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat.
A. CH3CH2CH2CH2COOC2H5. B. (CH3)2CHCOOC2H5.
C. (CH3)2CHCH2COOC2H5. D. C2H3COOCH2CH2CH(CH3)2.
Câu 46 [ID : 118204] Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ?
A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.
Câu 47[ID : 118205] Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?
A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.
Câu 48[ID : 118206] Trong công nghiệp đường, chất khí X được dùng để tẩy màu cho dung dịch nước đường trong dây truyền sản xuất saccarozơ. X là
A. CO2. B. CO. C. SO2. D. Cl2.
Câu 49[ID : 118207] Nhỏ dung dịch NaOH loãng vào bình đựng dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh nhạt, khi thêm tiếp dung dịch NaOH vào bình, thấy kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu lục nhạt. X là
A. CrCl3. B. AlCl3. C. CuCl2. D. ZnCl2.
Câu 50: [ID : 118208] Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 0,1 mol N2. Công thức phân tử của X là
A. C2H7N. B. C4H11N. C. C2H5N. D. C4H9N.
Câu 51: [ID : 118209] Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường ?
A. Fe2O3. B. CrO3. C. SiO2. D. N2O.
Câu 52: [ID : 118210] Cho các chất sau : đimetylamin, axit glutamic, phenyl amoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 53: [ID : 118211] X và Y là hai kim loại phản ứng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2. X, Y là
A. Mg, Zn. B. Mg, Fe. C. Fe, Cu. D. Fe, Ni.
Câu 54: [ID : 118212] Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện ?
A. Na. B. Al. C. Ca. D. Fe.
Câu 55: [ID : 118213] Trong các chất sau, chất nào là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều ki

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 25 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >