Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

loại bị ăn mòn điện hóa học?
A. Nhúng sợi dây bạc nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.
B. Nhúng thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch ZnSO4.
C. Đốt sợi dây đồng trong bình đựng khí clo.
D. Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hóa: Xenlulozơ

+H2O,H+  X +DungdòchAgNO3 /NH3 dö Y +DungdòchHCl Z

Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là
A. glucozơ, amino gluconat, axit gluconic. B. glucozơ, amoni gluconat, axit gluconic.
C. fructozơ, amino gluconat, axit gluconic. D. fructozơ, amoni gluconat, axit gluconic.

Câu 61: Ba dung dịch: Metylamin (CH3NH2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng được với
A. dung dịch NaNO3. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch HCl.
Câu 62: Este X mạch hở, có công thức phân tử C6H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc cho Z tác dụng với nước brom đều thu được hợp chất hữu cơ T. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH2COOC(CH3)=CH2. B. CH3CH2COOCH2CH=CH2.
C. CH3CH2COOCH=CHCH3. D. CH2=CHCOOCH2CH=CH2.
Câu 63: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y:

Khí Y là
A. C2H4. B. C2H6. C. CH4. D. C2H2
Câu 64: Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Kim loại M là
A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Pb.
Câu 65: Cho dãy các tơ sau: xenlulozơ axetat, capron, nitron, visco, nilon-6, nilon-6,6. Số tơ trong dãy thuộc loại tơ poliamit là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 66: Cho 250 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3,
thu được 5,4 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,50M. D. 0,25M.
Câu 67: Cho các phát biểu sau:
(a) Để loại bỏ lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng người

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >