Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý Megabook số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý Megabook số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý Megabook số 5 có lời giải pdf

Download ngay

ích hợp với việc trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng và phát triển đồng cỏ chăn nuôi.
+ Đất dốc, dễ bị xói mòn, thủy lợi gặp nhiều khó khăn.
+ Diện tích lúa nước rất hạn chế chỉ phân bố ở thung lũng có điều kiện nước tưới.
– Giải pháp :
+ Đẩy mạnh thâm canh cây lương thực ở các nơi có điều kiện nước tưới để giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ.
+ Chuyển một phần nương rẫy thành vườn cây ăn quả, cây công nghiệp.
+ Hạn chế nạn du canh du cư.
+ Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn.
+ Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
+ Bảo vệ tài nguyên rừng.
3. Nền nông nghiệp nhiệt đới:
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nƣớc ta phát triển một nền
nông nghiệp nhiệt đới:
* Thuận lợi:
– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép:
+ Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp.
+ Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ.
– Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau.
* Khó khăn:
– Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh, …
– Tính bấp bênh trong nông nghiệp.
b. Nƣớc ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt
đới:
– Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng.
– Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.
– Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.
– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.
4. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả
của nông nghiệp nhiệt đới:
– Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

3. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1. Ý nghĩa của sản xuất lƣơng thực:
– Lương thực có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước là vì:
+ Cung cấp lương thực cho con người để đảm bảo sự sống, tồn tại và phá

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý Megabook số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >