Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


Ba điểm A, B, C hợp thành một tam giác vuông tại A , có AB = 12 cm, AC = 16cm. Tại A có một nguồn âm điểm, phát âm đẳng hướng ra không gian xung quanh. Một người cầm máy đo để đo mức cường độ âm đi dọc theo cạnh BC thì đo được mức cường độ âm lớn nhất là 45 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường xung quanh. Hỏi khi người đó đứng tại C thì mức cường độ âm mà máy đo đo được gần nhất với kết quả nào sau đây?
A. 40 dB. B. 34 dB. C. 27 dB. D. 43 dB.
Câu 38. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M
A. 10000 lần. B. 40 lần. C. 1000 lần. D. 2 lần.
Câu 39. Một sóng cơ có tần số 60 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai

điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau

 là
3

A. 100 cm 3

B. 200 cm 3

C. 25 cm 3

D. 50 cm 3

Câu 40. Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt − πx) cm (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường này là

A. 1 cm / s
3

B. 6m / s C. 1 m /s
3

D. 3 m/s

1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.C
11.B 12.A 13.A 14.D 15.D 16.B 17.B 18.D 19.C 20.A
21.B 22.C 23.D 24.B 25.A 26.C 27.B 28.B 29.D 30.B
31.D 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 40.B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI Đ OẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 14
SỞ BÌNH DƯƠNG LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục
Ox quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là ω. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >