Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 8 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 8 có lời giải pdf

Download ngay


37 Câu 38 Câu 39 Câu 40
C D B D A A B B A A

10XYOURMARK – VẬT LÝ 23 TỰ HOC 365

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM S Ố GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 5
SỞ VĨNH PHÚC LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Hai nguồn S1, S2 cùng tần số, độ lệch pha không đổi, nằm sâu trong một bể nước. M và N là hai
điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách tới S1và S2 bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. M nằm trên đường thẳng nối S1 và S2, N nằm ngoài đường thẳng đó. Khi đó phần tử nước:
A. Tại M dao động, tại N đứng yên B. tại M và N đều dao động.
C. tại M đứng yên, tại N dao động D. tại M và N đều đứng yên.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  2 cos 3t   cm. Số lần vật đạt tốc độ cực đại
 4 
 
trong giây đầu tiên kể từ thời điểm t = 0 là:
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 3: Một nguồn âm xem như nguồn điểm, phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tại điểm A đo được mức cường độ âm là L = 70dB thì cường độ âm tại đó có giá trị là
A. 10-7W/m2 B. 10-5W/m2 C. 107W/m2 D. 70 W/m2
Câu 4: Trong giờ thực hành môn Sinh học, để quan sát những vật nhỏ như tế bào thì các bạn học sinh phải dùng
A. kính cận B. kính lúp C. kính thiên văn D. kính hiển vi
Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng một:
A. đường tròn B. đường hypebol C. đoạn thẳng D. đường parabol
Câu 6: Có hai điện tích điểm q1và q2 đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1q2 < 0 Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >