Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 8 có lời giải pdf

Download ngay


u 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40
B D C D D C A C A

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ Đ I ỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 13
SỞ BÌNH THUẬN LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1. Trên dây AB dài 2 m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút
sóng), đầu B cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50 m/s. Tần số dao động của nguồn là
A. 25 Hz. B. 50 Hz. C. 12,5 Hz. D. 100 Hz.

Câu 2. Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có điện dung C = 200

µF, cường độ dòng điện tức

thời qua mạch có biểu thức i  4 2 cos100t    A

. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

 3 
 
A. u  80 2 cos100t  5  V B. u  80 cos100t    V
 6   6 

 
C. u  200 2 cos100t    V

 
D. u  200 cos100t  5  V

 6   6 
   
Câu 3. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình x1 =
5cos10t cm và x2 = 5 3 cos10t   cm . Vận tốc cực đại của chất điểm là
 2 
 
A. 1 m/s. B. 2 m/s. C. 100 m/s. D. 10 m/s.
Câu 4. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên
A. hiện tượng cộng hưởng điện. B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng tự cảm. D. hiện tượng nhiệt điện.
Câu 5. Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cosωt

cm và x2 = A2cos t   

cm . Tại một thời điểm nào đó, dao động thứ nhất có li độ 3 cm, dao động thứ

 2 
 
hai có li độ 4 cm. Khi đó dao động tổng hợp có li độ bằng
A. 7 cm. B. 1 cm. C. 5cm. D. 3,5 cm.
Câu 6. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng AB , gọi O là trung điểm của AB . Phát biểu nào sau
đây đúng k

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >