Đề thi thử THPT QG 2020 Toán CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán CCBOOK Số 18 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán CCBOOK Số 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán CCBOOK Số 18 có lời giải

Trích trong tài liệu

Câu 13: Biết tập nghiệm của bất phương trình là . Tính giá trị của biểu thức .
A. B. C. D.
Câu 14: Cho hàm số đa thức bậc ba có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có ba điểm cực trị.
A. hoặc B. hoặc
C. hoặc D.
Câu 15: Số điểm biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên đường tròn lượng giác là:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 5
Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 3a, SA vuông góc với đáy, . Tính sin của góc giữa cạnh SC và mặt đáy (ABCD).
A. B. C. D.
Câu 17: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên toàn trục số?
A. B.
C. D.
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 19: Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C): .
A. B. C. D.
Câu 20: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng ?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 9
Câu 21: Đồ thị của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 22: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 23: Hàm số có giá trị lớn nhất là M, giá trị nhỏ nhất là m. Tính giá trị biểu thức .
A. B. C. D.
Câu 24: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm.
A. B. hoặc
C. hoặc D.
Câu 25: Hàm số có hai điểm cực trị là . Tính .
A. 6 B. -106 C. 0 D. -107
Câu 26: Số nghiệm của phương trình trên đoạn là:
A. 4 B. 2 C. 3 D. Vô số
Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, I là trung điểm của AB, hình chiếu S lên mặt đáy là trung điểm H của CI, góc giữa SA và đáy là . Khoảng cách giữa SA và CI bằng:
A. B. C. D.
Câu 28: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị.
A. B. C. D.
Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình và đường tròn . Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc tơ cắt đường tròn (C) tại hai điểm và . Giá trị bằng:
A. 5 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 30: Tìm m để hàm số xác định trên :
A. B. C. D.
Câu 31: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng:
A. 9 B. 3 C. 1 D.
Câu 32: Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D.
Câu 33: Với giá trị nào của m thì hàm số có giá trị lớn nhất trên bằng ?

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán CCBOOK Số 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >