Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Nam Hoc24h số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Nam Hoc24h số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Nam Hoc24h số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Nam Hoc24h số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Nam Hoc24h số 8 có lời giải pdf

Download ngay

hân li độc lập của Menđen.
(2) Kiểu gen của hai dòng hoa vàng đều thuần chủng ở (P) là AABB × aabb.
(3) Kiểu gen của cây hoa tím ở F1 là dị hợp tất cả các cặp gen.
(4) Khi cho các cây họa tím ở F2 ngẫu phối thì tỉ lệ kiểu hình hoa vàng ở F3 là 16/81
(5) Khi cho các cây hoa tím ở F2 tự thụ thì tỷ lệ kiểu hình hoa trắng ở F3 là 1/36
A. 2 B. 5 C. 4 D.

Đáp án

1-A 2-C 3-B 4-C 5-A 6-C 7-B 8-B 9-C 10-D
11-A 12-A 13-D 14-A 15-A 16-C 17-C 18-D 19-C 20-B
21-D 22-D 23-C 24-B 25-B 26-D 27-B 28-A 29-C 30-B
31-A 32-D 33-D 34-C 35-B 36-C 37-A 38-B 39-D 40-C

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 7
CỤM 8 TRƯỜNG CHUYÊN

Câu 1: Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thu được F1. Đa bội hóa F1 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội này có kiểu gen là
A. aaBBMn. B. aaBMMnn. C. aBMn. D. aaBBMMnn.
Câu 2: Có bao nhiêu nội dung sau đây sai với đặc điểm di truyền của quần thể tự thụ phấn hay giao phối gần qua nhiều thế hệ?
(1) tồn tại chủ yếu các thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau
(2) rất đa dạng và phong phú về kiểu gen và kiểu hình
(3) tăng tỷ lệ thể dị hợp và giảm tỷ lệ thể đồng hợp
(4) tần số các alen không đổi, tần số các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ
(5) có thể làm nghèo vốn gen của quần thể
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 3: Cho các thông tin:
(1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp được.
(2) Gen bị đột biến l

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Nam Hoc24h số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >