Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Moon số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Moon số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Moon số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Moon số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh Moon số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

rong quần xã
D. hoạt động mạnh mẽ của nhóm loài ưu thế.
Câu 11: Chu trình CAM thường gặp ở nhóm thực vật nào dưới đây?
A. Các dạng thực vật bậc thấp như rêu và dương xỉ
B. Các dạng thực vật ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
C. Các dạng cây lá cứng ở vùng hoang mạc hoặc vùng lạnh.
D. Các dạng cây mọng nước ở vùng hoang mạc khô hạn.
Câu 12: Nhóm thực vật nào tiến hành cố định CO2 tạo ra hợp chất có 4C đầu tiên?

A. Chỉ có nhóm thực vật C4 B. Cây CAM và cây C4
C. Cây C4 hoặc cây C3 D. Cây CAM và cây C3
Câu 13: Ở người, bệnh rối loạn chuyển hóa phenylketo niệu gây ra bởi đột biến gen làm mất chức năng
của enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa chất nào sau đây:
A. Alanin B. Phenol
C. Axit pyruvic D. Axit amin phenylalanin
Câu 14: Trong số các thành phần hóa học sau đây, thành phần nào tham gia vào chức năng chứa thông tin di truyền?
A. ADN, ARN và protein B. Chỉ có ADN đảm nhận chức năng này
C. ADN, ARN D. Tất cả các đại phân tử trong tế bào.
MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 15: Cho các yếu tố dưới đây:
(1) Enzyme tạo mồi (2) Enzyme cắt giới hạn (3) DNA polymerase
(4) DNA khuôn (5) Các ribonucleotide (6) Các nucleotide Các yếu tố tham gia vào quá trình tái bản bao gồm:
A. Chỉ (1) và (2) B. Chỉ (3) (4) và (6) C. Hoặc (3) hoặc (4) D. (1) (3) (4) (5) và (6)
Câu 16: Cơ chế nào dưới đây có thể đồng thời tạo ra các giao tử mang đột biến mất đoạn và giao tử mang
đột biến lặp đoạn?
A. Hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ giữa 1 đoạn NST trên NST số 14 và một đoạn NST trên NST số 21
ở người.
B. Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa 2 trong 4 chromatide của cặp NST tương đồng kép trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.
C. Hiện tượng các đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố của của các khối gen trên các NST khác nhau.
D. Hiện tượng chuyển đoạn không chứa tâm động từ vị trí này sang vị trí khác của cùng một N

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Moon số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >