Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 3 pdf

Download ngay

cả 3 tính trạng lặn chiếm 2,25%. Theo lý thuyết, trong số kiểu hình mang 3 tính trạng trội, kiểu gen dị hợp tử vể cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là:
A. 13/100. B. 31/113 C. 5/64. D. 52/177.

Đáp án

1-C 2-B 3-B 4-C 5-C 6-B 7-C 8-C 9-D 10-C
11-B 12-A 13-A 14-A 15-D 16-C 17-D 18-B 19-D 20-A
21-D 22-A 23-C 24-D 25-B 26-A 27-A 28-D 29-D 30-B
31-C 32-B 33-C 34-A 35-B 36-A 37-A 38-C 39-B 40-D

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 9
CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG LẦN 1

Câu 1: ở một loại thực vật alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen lặn a quy định hạt dài, alen B quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen lặn b quy định hạt chín muộn Hai gen nay thuộc cùng 1 nhóm gen liên kết. Cho các cây hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn thu được 1000 cây đời con với 4 kiểu hình khác nhau trong đó có 240 cây hạt tròn, chín muộn. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen ở các cây đem lai là

A. Ab ; f aB

 40%

B. AB ; f ab

 40%

C. Ab ; f aB

 20%

D. AB ; f ab

 20%

Câu 2: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
I. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể
II. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm săc thể
III. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết
IV. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể độl biến
A. I,IV B. II, III C. I, II D. II,IV
Câu 3: Ở một loài thực vật, gen A quy định qua đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định qua vàng. Lai cây thuần chủng lưỡng bội quá đỏ với cây lưỡng bội qua vàng được F1. Xử lý F1 bằng cônsixin. Sau đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau được F2. Cơ thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh và hiệu quả xử lý hóa chất là 72%. Tỷ lệ kiểu hình quả đỏ ở F2 là:
A. 98.25% B. 75%. C.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >