Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 13 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

m động vật nào không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim?
A. Lưỡng cư, thú. B. Cá xương, chim, thú.
C. Lưỡng cư, bò sát, chim. D. Bò sát (trừ cá sấu), chim và thú.
Câu 3: Xét cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường. Tỉ lệ giao tử Ab là
A. 12,5%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.
Câu 4: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua
A. miền lông hút. B. miền chóp rễ. C. miền trưởng thành. D. miền sinh trưởng.
Câu 5: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ NST là
A. 2n + 1. B. n + 1. C. 2n – 1. D. n – 1.
Câu 6: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không có đột biến xảy ra Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 : 3 : 1 : 1?
A. AaBbDd × aabbDd. B. AabbDd × aaBbDd. C. AabbDd × aabbDd. D. AaBbdd × AAbbDd.
Câu 7: Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là
A. Đacuyn. B. Menđen. C. Lamac. D. Moocgan.
Câu 8: Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa, Tần số alen A là
A. 0,5. B. 0,6. C. 0,3. D. 0,4.
Câu 9: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã của các gen cấu trúc ở sinh vật
nhân sơ?
A. Ligaza. B. Restrictaza. C. ARN pôlimeraza. D. ADN pôlimeraza.
Câu 10: Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?
I. Axêtôn. II. Cồn 90 – 960. III. NaCl.
IV. Benzen. V. CH4.
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 11: Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không
có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?
A. aa × aa. B. AA × Aa. C. Aa × aa. D. aa × A A.
Câu 12: Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?
A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
B. ADN củ

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Megabook số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >