Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

các cây là 21cm, và chỉ 1/64 trong số đó là 6cm. Cho biết những phát biểu nào sau đây đúng?
I. Có ba gen liên quan đến việc xác định độ cao của cây.
II. Sáu kiểu hình khác nhau đã được quan sát thấy ở F2.
III. Có bảy kiểu gen có thể có ở cây cao 21 cm.
IV. Ở F2, số cây 11 cm tương đương với số cây 26 cm
A. I;IV. B. II; III. C. II; IV. D. I, III
Câu 40. Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên: 62 ruồi mắt tráng, cánh xẻ: 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ: 18 mồi mắt trắng, cánh nguyên.
Cho biết mỗi tính trạng đều do một gen quy định, các gen đều nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và một số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết ở giai đoạn phôi. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả ruồi mắt đỏ, cánh nguyên đều là ruồi cái.
II. Tất cả các ruồi F2 mang kiểu hình khác bố mẹ đều là ruồi đực.
III. Tần số hoán vị gen là 36%.
IV. Tính theo lý thuyết số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết là 18 con.
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

1 C 11 C 21 A 31 D
2 D 12 A 22 B 32 D
3 D 13 B 23 D 33 A
4 B 14 B 24 C 34 D
5 A 15 B 25 C 35 C
6 A 16 C 26 C 36 C
7 D 17 D 27 A 37 A
8 C 18 C 28 D 38 D
9 D 19 C 29 B 39 D
10 A 20 A 30 D 40 B

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >