Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 18 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 18 có lời giải pdf

Download ngay

au đây là không thuần chủng?
A. aaBB. B. aabb C. AaBb D, AAbb.
Câu 17. Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến
A. dị bội B. mất đoạn C. chuyển đoạn. D. đa bội
Câu 18. Cá thể có kiểu gen nào dưới đây không tạo được giao tử ab?
aB AB Ab AB
A. ab B. aB C. ab D. ab
Câu 19. Con đường trao đổi chất nào sau đây chung cho quá trình phân giải kị khí và phân giải hiếu khí ở
thực vật?
A. tổng hợp Axetyl-CoA từ pyruvat B. Chu trình Crep.
C. Đường phân. D. Chuỗi vận chuyển điện tử.
Câu 20. Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin, guanin. Trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên, có thể có các bộ ba nào sau đây
A. TAG, GAA, ATA, ATG B. AAA, XXA, TAA, TXX
C. ATX, TAG, GXA, GAA D. AAG, GTT, TXX, XAA
Câu 21. Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi
A. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối B. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể
C. Ở một số tính trạng mà nó chi phối D. Ở một tính trạng
Câu 22. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể?
A. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. B. Đột biến đa bội.
C. Đột biến gen D. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
Câu 23. Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen qui định tính trạng

đó
A. nằm trên nhiễm sắc thể giói tính X. B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
C. nằm trên nhiễm sắc thể thường D. Nằm ở ngoài nhân.
Câu 24. Động mạch phổi ở người
A. xuất phát từ tâm thất trái đi đến phổi.
B. xuất phát từ phổi và mang máu về tim tại tâm thất phải,
C. xuất phát từ tâm thất phải đi đến phổi.
D. xuất phát từ phổi và mang máu đi nuôi cơ thể.
Câu 25. Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nucleotit loại guanin. Mạch 1 của gen có

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh CCBOOK Số 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >