Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 3 pdf

Download ngay


C. ZL  ZC
Z

D. ZL  ZC
R

Câu 20: Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. tần số không đổi B. bước sóng không đổi.
C. bước sóng giảm D. tốc độ truyền âm giảm

Câu 21: Đặt một điện áp xoay chiều u  U

2 cost    (trong đó U  0,  0 ) vào hai đầu cuộn thuần

cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

A. UL

B. L

C. 2UL

D. U
L

Câu 22: Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản của một tụ điện có điện dung C  2 µF thì khi ổn định độ lớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện bằng Q  0, 2 mC. Giá trị U là
A. 10 V B. 40 V C. 100 V D. 0,4 V
Câu 23: Suất điện động xoay chiều e  220 2 cos100 t    V có giá trị hiệu dụng là
 12 

A. 120

 
V B. 120 V C. 220 V. D. 220 V

Câu 24: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rô to quay với tốc độ n vòng/phút
thì dòng điện do máy phát ra có tần số

A. f

 60np

B. f

 np

C. f  np
60

D. f

 n
60 p

Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình

x  4 cos t   

cm ( t tính bằng s). Kể từ

 3 

t  0 , chất điểm đi qua vị trí có li độ

 
x  2 cm lần thứ 2020 tại thời điểm

A. 2020 s. B. 4018 s. C. 2018 s. D. 4037 s.
Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng m  100 g, k  100 N/m. Từ vị trí cân bằng giữ vật để lò xo giãn

5 cm theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa. Lấy ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

g  10 m/s2, mốc tính thế năng

A. 0,08 J B. 12,5 mJ. C. 8 mJ. D. 0,125 J.
Câu 27: Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm ra môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ âm. Biết mức cường độ âm tại điểm A có giá trị 40 dB. Tăng công suất nguồn âm lên gấp đôi thì mức cường độ âm tại trung điểm của OA có giá trị là
A. 46 dB B. 49 dB C. 80 dB D. 43 dB

Câu 28: Một con lắc lò xo thẳng đ

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >