Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 3

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 3 pdf

Download ngay


a dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị là:

A. 1 kx. 2

B. 0. C. kx2.

D. 1 kx2. 2

Câu 12. Trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào sau đây?
A. Mạch biến điệu. B. Loa. C. Mạch tách sóng. D. Anten thu.

Câu 13. Một con lắc đơn dao động với phương trình

s  4 cos 2 t cm ( t tính bằng giây). Tại nơi có gia tốc

trọng trường

g  10 m/s2, lấy  2  10 . Chiều dài của con lắc đơn là:

A. 20 cm. B. 25 cm. C. 2 cm. D.  cm.
Câu 14. Quang phổ gồm một dải màu đỏ đến tím là:
A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch hấp thụ.
C. Quang phổ vạch phát xạ. D. Quang phổ của nguyên tử Hiđrô.
Câu 15. Một cuộn dây có độ cảm 0,4 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ 3 A xuống 1 A
trong khoảng thời gian 0,05 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là:
A. 4 V. B. 8 V. C. 16 V. D. 6 V.
Câu 16. Công thoát của Electron khỏi đồng là 6,625.10–19 J. Biết hằng số Plang là 6,625.10–34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Khi chiếu bức xạ có bước sóng nào dưới đây vào kim loại đồng, thì hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra:
A. 0,60 μm. B. 0,09 μm. C. 0,20 μm. D. 0,04 μm.
Câu 17. Hạt nhân 35Cl có?
A. 35 nơtron. B. 18 proton. C. 17 nơtron. D. 35 nuclôn.
Câu 18. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện
trong mạch là q  6 2 cos106 t µm ( t tính bằng s). Ở thời điểm t  5.107 s, giá trị của q bằng
A. –6 µm B. 6 µm C. 0 µm D. 6 µm

Câu 19. Cho: 1eV  1, 6.1019 J;

h  6, 625.1034 J.s;

c  3.108 m/s. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử

Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng –0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng
13, 6 eV thì nó phát ra một sáng điện từ có bước sóng
A. 0,6563 μm. B. 0,0974 μm. C. 0,4860 μm. D. 0,4340 μ

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >