Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đặng Việt Hùng Moon số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đặng Việt Hùng Moon số 3

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đặng Việt Hùng Moon số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đặng Việt Hùng Moon số 3 pdf

Download ngayCâu 13: Tần số của dao động điện từ do mạch dao động (L, C) lí tưởng được xác định bằng công thức

A. f 

B. f  2 C. f 

D. f 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ ?
A. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của sóng không thay đổi
B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cũng pha
C. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cũng pha trên phương truyền sóng bằng số nguyên lần bước
sóng
D. Sóng cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc
Câu 15: Trong một dao động điều hòa thì
A. độ lớn vận tốc giảm dần thì độ lớn gia tốc cũng giảm dần
B. gia tốc luôn cùng pha với li độ
C. gia tốc, vận tốc và li độ dao động với tần số khác nhau
D. vận tốc nhanh pha hơn li độ π/2
Câu 16: Một ánh sáng đơn sắc có tần số dao động là 4.1014 Hz, khi truyền trong một môi trường có bước sóng là 500 nm. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó bằng
A. 1,5 B. 4/3 C. 1,6 D. 1,7
Câu 17: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với bước sóng λ. Tốc độ truyền sóng v được tính theo công thức
A. v = f/λ B. v = λf C. v = λ/f D. v = 1/λf
Câu 18: Đơn vị của từ thông là
A. Vêbe (Wb) B. Ampe(A) C. Tesla (T) D. Culông (C)

Câu 19: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình xác định theo công thức

x  A cost    , gia tốc tức thời được

A. a  A2 sin t    B. a  A2 cost   
B. C. a   A2 cost    D. a   A2 sin t   
Câu 20: Cho hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F. Khi đặt chúng trong dầu thì lực này còn bằng F/2,25. Để lực tác dụng vẫn là F thì cần phải dịch chuyển chúng lại một đoạn là
A. 5 cm B. 10 cm C. 6 cm D. 8 cm
Câu 21: Đặt điện áp u  200 2 cost V vào hai đầu tụ điện thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng
I = 4 A.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý GV Đặng Việt Hùng Moon số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >