Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


thế giữa anôt và catôt của ống Rơnghen là 150 kV. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống Rơnghen phát ra bằng
A. 0,3456.10−10m B. 0,6625.10−11 m.
C. 0,825.10−9m D. 0,828.10−11 m.

Câu 9: Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn và dao động điều hòa đều có chu kỳ dao động T xác định.
B. Dao động tự do là dao động có chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.
C. Vật dao động tắt dần có biên độ giảm dần và luôn dừng lại ở vị trí cân bằng.
D. Năng lượng mà hệ dao động duy trì nhận được trong mỗi chu kỳ không thay đổi.
Câu 10: Đoạn mạch chỉ có một tụ điện điện dung C đặt dưới điện áp u = U0cosꞷt. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch có giá trị là

A. U0C B.

U
C. U0 2C D.

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y − âng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần nhất là 0,5 mm. Số vân sáng giữa vân trung tâm và điểm A cách vân trung tâm 3 mm là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.
Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E1 = E2=12V, r = 2Ω, R1
= 3 Ω, R2 = 8 Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch
A. 1 A B. 3 A
C. 1,5 A D. 2 A

Câu 13: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,2 s. Số dao động vật thực hiện trong 1 phút bằng
A. 5. B. 12. C. 150. D. 300.
Câu 14: Hai điện tích q1 = 2.10−6 C; q2 = −2.10−6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 0,4 N. Khoảng cách AB bằng
A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 50 cm.
Câu 15: Hai họa âm liên tiếp do một ống sáo (một đầu bịt kín, một đầu hở) phát ra hai có tần số hơn kém nhau 56 Hz. Họa âm thứ 5 có tần số
A. 140 Hz. B. 84 Hz. C. 280 Hz. D. 252 Hz.
Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì
A. năng lượng của các phôtôn trong một chùm sáng đều bằng nhau.
B. phôt

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 23 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >