Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 18 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 18 có lời giải pdf

Download ngay

A. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.
B. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
D. Xác định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt là đánh đế quốc tay sai, giải phóng dân tộc.
Câu 28: Trụ sở của Liên hợp quốc đặt ở đâu?
A. Xan Phranxixco – Mỹ. B. Niu Ooc – Mỹ.
C. Osinton -Mỹ. D. Chicago – Mỹ.
Câu 29: Sự kiện trực tiếp đưa đến quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng ta là:
A. phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương ngày 22/9/1940.
B. phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương ngày 9/3/1945.
C. phát xít Nhật đầu hàng đồng minh ngày 15/8/1945.
D. phát xít Đức đầu hàng đồng minh ngày 9/5/1945.
Câu 30: Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được…”. Nội dung trên được trích trong văn kiện của Hội nghị nào dưới đây?
A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2/1930).
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936).
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11/1939).
D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941).
Câu 31: Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?
A. Tháng 9-1987 B. Tháng 9-1967 C. Tháng 9-1977 D. Tháng 9-1997
Câu 32: So với hoạt động của giai cấp tư sản Việt Nam, hoạt động của giai cấp tiểu tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm gì khác?
A. Sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
B. Quy mô nhỏ.
C. Hình thức đấu tranh chủ yếu là thương lượng với chính quyền Pháp.
D. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu là đòi quyền lợi về kinh tế.
Câu 33: Yếu tố cơ bản nào gi

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >