Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải pdf

Download ngay

i.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là
A. 1 B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 66: [ID: 130751] Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ sau:
Khí X là
A. Cl2.
B. NH3.
C. CH4.
D. H2.

Câu 67: [ID: 130752] Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là
A. 0,3. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,5.
Câu 68: [ID: 130753] Một peptit X mạch hở khi thuỷ phân hoàn toàn chỉ thu được glyxin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thu được 12,6 gam nước. Số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử X là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 69: [ID: 130754] Cho các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 70: [ID: 130755] Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric). Để có 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kilogam axit nitric. Giá trị của m là
A. 21,00. B. 10,50. C. 11,50. D. 9,45.
Câu 71: [ID: 130756] Cho các chất: Valin, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, triolein, anilin, Gly– Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là
A. 6 B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 72: [ID: 130757] Cho các chất: C2H5OH; CH3COOH; C2H2; C2H4. Có bao nhiêu chất sinh ra từ CH3CHO bằng một phản ứng?
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 73: [ID: 130758] Điện trở suất là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của mỗi chất. Chất có điện trở suất càng lớn thì độ dẫn điện của chất đó càng kém. Cho X, Y, Z, T là các kim loại trong số bốn kim loại sau: Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở suất của các kim loạ

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >