Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ô tả thí nghiệm: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm chứng minh
A. tính tan nhiều trong nước của NH3.
B. tính tan nhiều trong nước của HCl.
C. khả năng phản ứng mạnh với nước của HCl.
D. khả năng phản ứng mạnh với nước của NH3

Câu 13: [ID: 134760] Thủy phân hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X, thu được 2 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được “hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, nhưng không có Val-Gly. Amino axit ở đầu N và đầu C trong X tương ứng là
A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val.
Câu 14: [ID: 134761] Thạch cao nung được dùng để bó bột, nặn tượng có công thức là
A. CaO. B. CaSO4. C. CaSO4.2H2O. D. CaSO4.H2O.
Câu 15: [ID: 134762] Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO (nung nóng), sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có ti khối hơi đối với hiđro bằng 18. Khối lượng CuO đã bị khử là
A. 12 gam. B. 24 gam. C. 8 gam. D. 16 gam.
Câu 16: [ID: 134763] Cho 5,4 gam Al tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24. B. 4,48. C. 3,36. D. 6,72.
Câu 17: [ID: 134764] Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 80% thu được 7,2 gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 17,10. B. 10,40. C. 13,68. D. 11,4.
Câu 18: [ID: 134765] Cho 14,9 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 25,85 gam hỗn hợp muối. Nếu đốt cháy hết 14,9 gam X, thu được V lít N2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 4,48.
Câu 19: [ID: 134766] Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phân đạm cung cấp nguyên tố N cho cây trồng.
B. Khí than ướt có thành phần chính là CO và H2.
C. NaOH là chất điện li mạnh.
D. Quặng photphorit có thành phần chính là Ca(H2PO4)2.
Câu 20: [ID: 134767] Cho các chất: axetilen, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, hồ tinh bột. Số chất có phản ứng tráng bạc là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >