Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thành Hoc24h số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thành Hoc24h số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thành Hoc24h số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thành Hoc24h số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thành Hoc24h số 8 có lời giải pdf

Download ngay

gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A.35 B. 28 C. 32 D. 30
Câu 79: Cho 4,68 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng vừa hết với 500 ml dung dịch HCl 0,1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch Y và một phần chất rắn không tan. Thêm dung dịch

AgNO3 đến dư vào bình phản ứng, thu được kết tủa Z. Biết sản phẩm khử của xảy ra hoàn toàn. Khối lượng kết tủa Z là

N là khí NO, các phản ứng

A.17,350 gam B. 7,985 gam C. 18,160 gam D. 18,785 gam
Câu 80: hợp chất X ( Cn H10O5 ) có vòng benzen và nhóm chức este. Trong phân tử X, phần trăm khối lượng của oxi lớn hơn 29%. Lấy 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu cơ thu được chỉ là 2 mol chất Y. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Y có 3 loại nhóm chức
(b) Chất Y làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ
(c) Số mol của NaOH đã tham gia phản ứng là 4 mol
(d) Khí cho 1 mol X tác dụng hết với NaHCO3 (trong dung dịch) thu được 1 mol khí
(e) 1 mol chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol HCl
(g) Khối lượng chất Y thu được là 364 gam Số phát biểu đúng là :
A.6 B. 3 C. 5 D. 4

———————-HẾT———————

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Thầy Thành Hoc24h số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >