Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa số 8 có lời giải pdf

Download ngay

nào sau đây viết sai?
A. Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2. B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.
C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. D. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.
Câu 5: [ID: 119351] Chất không thủy phân trong môi trường axit là
A. Xenlulozo. B. Tinh bột. C. Glucozo. D. Saccarozo.
Câu 6: [ID: 119352] Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh là
A. Hidroclorua. B. Metylamin. C. Etanol. D. Glyxin.
Câu 7: [ID: 119353] Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng
A. Este hóa. B. Trùng ngưng. C. Xà phòng hóa. D. Tráng gương.
Câu 8: [ID: 119354] Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu
A. Vàng. B. Đỏ. C. Trắng. D. Tím.
Câu 9: [ID: 119355] Tên gọi của CH3COOCH2CH3 là
A. Etyl axetat. B. Mety propionat. C. Propyl axetat. D. Metyl axetat.
Câu 10: [ID: 119356] Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 1,12 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.
Câu 11: [ID: 119357] Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 7,36. B. 8,61. C. 10,23. D. 9,15.

Câu 12: [ID: 119358] Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Phenol (C6H5OH) và anilin không làm đổi màu quỳ tím.
B. Tơ nilon-6,6 được cấu tạo bởi 4 nguyên tố hóa học.
C. Isoamyl axetat có mùi dứa.
D. Tinh bột và xenlulozo thuộc nóm polisaccarit.
Câu 13: [ID: 119359] Cho dãy các chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH,
CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 14: [ID: 119360] Cho hỗn hợp X gồm 1 este no, đơn chức Y và 1 ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 m dung dịch NaOH 1M, thu được 0,35 mol ancol Z. Khi đun nóng Z với H2SO4 đặc ở nhiệt

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >