Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 8 có lời giải pdf

Download ngay

6: [ID: 132349] Cao su lưu hóa có chứa 2,05 % lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su?
A. 57. B. 46. C. 45. D. 58.
Câu 67: [ID: 132350] Hình ảnh nào dưới đây mô tả quá trình điều chế kim loại ?

A. Hình 2 và 3. B. Hình 3. C. Hình 3 và 4. D. Hình 1 và 4.
Câu 68: [ID: 132351] Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.
(2) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).
(3) Cho mẫu kim loại Kali vào dung dịch AlCl3.
(4) Cho mảnh kim loại Cr vào dung dịch NaOH đặc.
(5) Cho mảnh kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4. Số thí nghiệm thu được chất khí sau phản ứng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 69: [ID: 132352] X là este mạch hở được tạo bởi từ một axit cacboxylic đa chức và một ancol đơn chức, trong X chỉ chứa một loại nhóm chức. Hiđro hóa hoàn toàn X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0), thu được este Y có công thức phân tử là C6H10O4. Số đồng phân có thể có của X thỏa mãn các điều kiện trên là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 70: [ID: 132353] Cho các phát biểu sau:
(a) Kim loại kiềm đều có cấu trúc lập phương tâm khối và nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.
(b) Vận dụng phản ứng giữa bột nhôm và sắt oxit (hỗn hợp tecmit) để hàn đường ray.
(c) Trong nhóm IA, từ Li đến Cs, khả năng phản ứng với nước giảm dần.
(d) Nhôm là kim loại khá phổ biến trong vỏ trái đất, chỉ đứng sau kim loại sắt.
(e) Tất cả các muối cacbonat đều kém bền với nhiệt.
(f) Tất cả dung dịch muối của kim loại kiềm, kiềm thổ đều có pH > 7. Số phát biểu không đúng là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 71: [ID: 132354] Hỗn hợp X gồm chất Y (C4H12O2N2) và chất Z (C5H10O3N2), trong đó Z là một đipeptit. Đun nóng 41,2 gam X với 500 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một amin T (có tỉ khối so với H2 nh

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >