Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 3 pdf

Download ngay

tử A có chứa 4 liên kết π B. Sản phẩm của phản ứng (1) tạo một muối duy nhất.
C. Phân tử Y có chứa 3 nguyên tử oxi. D. Phân tử của Y có 7 nguyên tử cacbon.
Câu 71: [ID : 118229] Mô hình thí nghiệm dùng để điều chế chất khí Z:
Phương trình hóa học nào sau đây phù hợp với mô hình trên?
A. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2↑.
B. Al4C2 + 12HCl → 4Al4Cl3 + 3CH4↑.

C. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn)

⎯⎯to ⎯ SO ↑ + Na SO + H O.

D. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn)

⎯⎯CaO⎯,to ⎯ CH ↑ + Na CO .

Câu 72: [ID : 118230] Hỗn hợp X gồm ba triglixerit được tạo bởi axit oleic và axit linoleic (có tỉ lệ mol tương ứng của hai axit là 2:1). Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 37,752 gam CO2 và 13,77 gam nước. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn a gam X thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với dung dịch KOH (vừa đủ) thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là
A. 13,77. B. 13,65. C. 13,23. D. 13,25.
Câu 73: [ID : 118231] Cho m gam hỗn hợp Al và BaO vào nước được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
Giá trị của m là
A. 61,2. B. 38,25.
C. 38,7. D. 45,9.

Câu 74: [ID : 118232] Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím
Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
T Dung dịch NaOH Tạo chất lỏng không tan trong nước, lắng xuống
Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, fructozơ.
B. Lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, hồ tinh bột, fructozơ.
C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, fructozơ, phenyl amoni clorua.
D. Hồ tinh bột, fructozơ, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua.

Câu 75: [ID : 118233] Đốt cháy hoàn toàn m gam anđehit đơn chức, mạch hở X (phân tử chứa không quá 4 nguyên

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >