Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 13 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

l
COxnn

ta có 320,050,03 moln molBaCOBaOHn

và 320,02 molBaHCOn

0,03.1975,91 gamm

Câu 26: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C 5 H 8
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 27: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO 3 rất loãng thì thu được hỗn hợp
gồm 0,015 mol khí NO 2 và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH 4 NO 3 ). Giá trị của m

A. 0,81 gam B. 8,1 gam C. 13,5 gam D. 1,35 gam.
Câu 28: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C 4 H 9 Cl là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 29: Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc
thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:
A. dd phenolphtalein B. dd NaOH C. dd Br 2 D. Quỳ tím
Câu 30: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic
(Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với
dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là
A. X, Y, Z, T B. X, Y, T C. X, Y, Z D. Y, Z, T
Câu 31: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dic̣h NaOH, tách bỏ lớp hữu
cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dic̣h HNO 3 , nhỏ tiếp vào dd AgNO 3 thấy tạo thành
21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là
A. C 4 H 9 Cl B.C 2 H 5 Cl C. C 3 H 7 Cl D. C 5 H 11 Cl
Câu 32: Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO 2 vào 3 lít dd Ca(OH) 2 0,01M được:
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa. C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Câu 33: Cho các phản ứng sau:
a. Cu(HNO 3 ) 2 loãng → 22,eHCHOBrHO
b. Fe 2 O 3 + H 2 SO 4 → f, glucozo men
c. FeS + dung dịch HCl → g, 262asktCHCl
d. NO 2 + dung dịch NaOh → h, glixerol + 
2CuOH

Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. 4
Câu 34: Trong các thí nghiệm sau:
(1) Thêm một lượng nhỏ bột MnO 2 vào dung dịch hiđro peoxit
(2) Sục khí SO 2 vào dung dịch Br 2 rồi đun nóng.
(3) Cho khí NH 3 tác dụng với CuO đốt nóng.
(4) Cho KClO 3 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
(5) Cho khí O 3 tác dụng với dung dịch KI.
(6) Cho t

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Megabook số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >