Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Hoc24h số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Hoc24h số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Hoc24h số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Hoc24h số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Hoc24h số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

u.
Câu 36. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu hồng
Y Dung dịch I2 Xuất hiện màu tím
Z Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag
T Nước brom Tạo kết tủa trắng
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin. B. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.
C. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin. D. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.
Câu 37. Từ hai muối X, Y thực hiện các phản ứng sau:
X → X1 + CO2; X1 + H2O → X2
X2 + Y → X + Y1 + H2O; X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O
Hai muối X, Y tương ứng là
A. BaCO3, Na2CO3. B. CaCO3, NaHCO3.
C. MgCO3, NaHCO3. D. CaCO3, NaHSO4.
Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 1,94 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước dư thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 2,92 gam chất tan. Phần trăm khối lượng Al có trong X là
A. 13,92%. B. 27,84%. C. 34,79%. D. 20,88%.
Câu 39. Cho các chất sau: caprolactam, phenol, toluen, metyl acrylat, isopren. Số chất có khả năng tham
gia phản ứng trùng hợp là
A. 3. B. 6. D. 4. D. 5.
Câu 40. Hòa tan hết 27,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe3O4, Fe2O3 và Cu trong dung dịch chứa 0,9 mol HCl (dùng dư), thu được dung dịch Y có chứa 13,0 gam FeCl3. Tiến hành điện phân dung dịch Y bằng điện cực trơ đến khi ở catot bắt đầu có khí thoát ra thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,64 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 116,85. B. 118,64. C. 117,39. D. 116,31.

PHẦN ĐÁP ÁN

1D 2B 3D 4B 5A 6C 7D 8A 9D 10B
11B 12C 13A 14D 15B 16C 17C 18B 19B 20C
21C 22D 23A 24D 25B 26D 27A 28B 29A 30C
31A 32A 33C 34D 35D 36A 37B 38B 39A 40A

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Hoc24h số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >