Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 8 có lời giải pdf

Download ngay

3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được
hỗn hợp X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là
A. 32,40 B. 58,32 C. 58,82 D. 51,84
Câu 13. Tên theo danh pháp thay thế của chất: CH3-CH=CH-CH2OH là
A. but-2-en B. but-2-en-1-ol C. but-2-en-4-ol D. butan-1-ol
Câu 14. Để trung hòa 8,8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic cần
100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là
A. CH3(CH2)2COOH B. CH3(CH2)3COOH C. CH3CH2COOH D. CH3COOH
Câu 15. Cho sơ đồ điều chế ancol etylic từ tinh bột:
Tinh bột

0 H O/H ,t 2

 

Glucozơ

0
 men ,t ancol

Ancol etylic

Lên men 3,24kg tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Thể tích dung dịch ancol
etylic 20° thu được là (Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml)
A. 3,45 lít B. 19,17 lít C. 6,90 lít D. 9,58 lít
Câu 16. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. HCl + KOH B. CaCO3 + H2SO4 (loãng)
C. KCl + NaOH D. FeCl2 + NaOH
Câu 17. Cho các chất sau: buta-1,3-đien, stiren, saccarozơ, phenol. Số chất làm mất màu dung dịch nước
brom là
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 18. Thủy phân hoàn toàn tristearin trong môi trường axit thu được?
A. C3H5(OH)3 và C17H35COOH B. C3H5(OH)3 và C17H35COONa
C. C3H5(OH)3 và C17H35COONa D. C3H5(OH)3 và C17H35COOH
Câu 19. Cho các este sau: etyl fomat (1); vinyl axetat (2); triolein (3); metyl acrylat (4); phenyl axetat (5).
Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là

A. (2), (3), (5) B. (3), (4), (5) C. (1), (2), (3) D. (1), (3), (4)
Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Glucozơ và fructozơ là monosaccarit đơn giản nhất không tham gia phản ứng thủy phân
B. Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường axit, thu được nhi

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >