Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 3 pdf

Download ngay

rượu:
• lên men giấm: C2H5OH + O2 ―men giấm→ CH3COOH + H2O.
Theo đó, X là glucozơ và Y là ancol etylic ⇒ chọn đáp án C.
Câu 12. Chọn đáp án C
Quan sát 4 đáp án ⇒ anđehit cần tìm dạng CnH2nO.
⇒ %mH = 2n ÷ (14n + 16) = 0,10345 ⇒ giải ra n = 3
→ công thức phân tử là C3H6O → cấu tạo: C2H5CHO. Chọn C.
Câu 13. Chọn đáp án A

Phản ứng: m gam hỗn hợp oxit + CO → 40 gam chất rắn X + 0,3 mol CO2.
có nCO = nCO2

= 0,3 mol ⇒ BTKL có: m = 40 + 0,3 × 16 = 44,8 gam.

Chọn đáp án A.
Câu 14. Chọn đáp án B
Phản ứng: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3.
Có nglixerol = nNaOH ÷ 3 = 0,02 mol ⇒ áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:
mxà phòng = mmuối = 17,24 + 0,06 × 40 – 0,02 × 92 = 17,80 gam. Chọn B.
Câu 15. Chọn đáp án B
MX = 100 → chỉ có este X thỏa mãn là C5H8O2.
Thủy phân X cho anđehit → liên kết π nằm ở gốc ancol, este dạng …COOCH=C…
⇒ Các công thức cấu tạo thỏa mãn gồm: HCOOCH=CHCH2CH3 (1);
HCOOC=C(CH3)CH3 (2); CH3COOCH=CHCH3; C2H5COOC=CH2 (4).
⇒ Chọn đáp án B.
Câu 16. Chọn đáp án D
Glucozơ có công thức: C6H12O6. Phản ứng tráng bạc:

Có nAg↓ = 86,4 ÷ 108 = 0,8 mol ⇒ nglucozơ = 1⁄2nAg↓ = 0,4 mol.

• lên men rượu:
Có nCO2
sinh ra = 2nglucozơ = 0,8 mol.
Phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.
⇒ mkết tủa = mCaCO3

= 0,8 × 100 = 80 gam. Chọn đáp án D.

Câu 17. Chọn đáp án C
Bài học:

Khi thay đổi trật tự các gốc α-amino axit sẽ tạo ra các peptit đồng phân cấu tạo của nhau. Như bạn có thể
thấy từ phần cấu tạo, Gly-Ala và Ala-Gly là đồng phân:

Nếu phân tử chứa k gốc α-amino axit khác nhau thì sẽ có k! cách sắp khác nhau của các gốc, dẫn tới có k!
đồng phân cấu tạo.
Theo toán học, đó là chỉnh hợp chập k của k phần tử:

 
k
k
k! k! k! A k!
k k ! 0! 1
   

Vận dụng: Có 3! = 6 tripeptit được tạo thành đồng thời từ 3 gốc Gly, Ala và Val, đó là:

⇒ chọn đáp án C.
Câu 18. Chọn đáp án A
Mỗi mắt xích C6H10O5 có M = 162 ⇒ ứn

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Phương Thanh Hocmai số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >