Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

↑ (khí Y)
Sau đó: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 ||⇒ dung dịch Br2 bị mất màu.
Theo đó, chọn đáp án D.
Câu 12. Chọn đáp án B
 chương trình 2017 – 2018: Mantozơ thuộc chương trình giảm tải.!
 thủy phân: mantozơ C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ).
nmantozơ = 0,15 mol, Hthủy phân = 80% ||⇒ nmantozơ dư = 0,03 mol; nglucozơ = 0,24 mol.
Phản ứng tráng bạc có ∑nAg↓ = 2nmantozơ + 2nglucozơ = 0,54 mol.
⇒ m = mAg↓ = 0,54 × 108 = 58,32 gam. Chọn đáp án C.
Câu 13. Chọn đáp án B
Chất cần đọc tên: CH3CH=CHCH2OH
• chọn mạch C dài nhất là C4 (butan), không có nhánh

• chức là ancol, có 1 nối đôi, đánh số bắt đầu từ C nhóm chức.
⇒ danh pháp: but-2-en-1-ol. Chọn đáp án B.
Câu 14. Chọn đáp án A
Axit cacboxylic mạch thẳng thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic có dạng RCOOH.
 phản ứng: RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.
nRCOOH = nNaOH = 0,1 mol mà mRCOOH = 8,8 gam ⇒ Maxit = R + 45 = 88 ⇒ R = 43
ứng với gốc C3H7 ⇒ cấu tạo axit là CH3[CH2]2COOH. Chọn đáp án A.
Câu 15. Chọn đáp án C
Các phản ứng hóa học xảy ra:

Có 3,24 kg tinh bột ⇔ 0,02 kmol C6H10O5, với hiệu suất 75%, 80%
Có nancol = 2nC6H10O5

× (hiệu suất) = 2 × 0,02 × 0,75 × 0,8 = 0,024 kmol.
dancol = 0,8 g/mL ⇔ 0,8 kg/L ⇒ Vancol 20° = 0,024 × 46 ÷ 0,8 ÷ 0,2 = 6,9 lít.
⇒ Chọn đáp án C.
Câu 16. Chọn đáp án C
• HCl + KOH → KCl + H2O
• CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O
• KCl + NaOH → không xảy ra phản ứng.!
• FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl.
⇒ chọn đáp án C.
Câu 17. Chọn đáp án D
Làm mất màu dung dịch nước brom có các nhóm chất sau:
• chứa liên kết bội: CH=CH + Br2 → CHBrCHBr
gồm: buta-1,3-ddien (CH2=CHCH=CH2) và stiren (C6H5CH=CH2).

• phenol:

chỉ có saccarozơ không có phản ứng → chọn đáp án D.
Câu 18. Chọn đáp án A
Tristearin có cấu tạo: (C17H35COO)3C3H5, thủy phân trong môi trường axit:
• (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3.
⇒ sản phẩm thu được gồm glixerol và axit stearic → chọn đáp

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Nguyễn Ngọc Anh Hocmai số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >