Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 3 pdf

Download ngay

19C 20D
21B 22B 23C 24D 25A 26D 27D 28C 29D 30D
31A 32A 33A 34D 35C 36A 37D 38C 39B 40B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 12
SỞ HÀ NỘI LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 .
Câu 41: Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo của este này là:

A. CH3COOCH(CH3 )2
C. CH3COOCH3

B. CH3COOCH2CH2CH(CH3 )2
D. C2H5COOCH2CH2CH(CH3 )2

Câu 42: Trong bốn kim loại: Al; Mg; Fe; Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Fe B. Mg C. Cu D. Al
Câu 43: Trong công nghiệp người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây?

A. Điện phân dung dịch AlCl3

B. Điện phân nóng chảy Al2O3

C. Nhiệt phân Al(OH)3 D. Nhiệt phân Al(NO3 )3
Câu 44: Nước cứng là nước có chứa nhiều cation:

A. H

B. Ca2

C. Na

D. K

Câu 45: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?
A. HOOCC3H5 (NH2 ) COOH B. CH3CH2 NH2
C. NH2CH2COOH D. CH3COOH
Câu 46: Thủy phân hoàn toàn 1 mol saccarozơ thu được sản phẩm là:
A. 360 gam frutozo
B. 360 gam glucozo và 360 gam frutozo
C. 180 gam Glucozo và 180 gam fructozo
D. 360 gam glucozo
Câu 47: Chất nào sau đây là chất điện li yếu
A. CH3COOH B. NaCl C. KOH D. KNO3
Câu 48: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH?
A.KCl B. CO2 C. NaNO3 D.Ba(NO3)2
Câu 49: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc
A.Tinh bột B. Glucozo C. Xenlulozo D. Saccarozo
Câu 50: Nhiệt phân Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là

A. Fe2O3

B. Fe C. Fe3O4 D. FeO

Câu 51: Chất nào sau đây trong phân tử không chứa nitơ
A.Nilon-6. B. Glyxin C. Xenlulozo trinitrat D. Poli(vinylclorua)

Câu 52: Khi cho X ( C3H6O2
X là

) tác dụng với NaOH đun nóng thu được CH COONa3 . Công thức cấu tạo của

A. C2H5CO

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >