Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Đề Tăng tốc 1 - Megabook có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải pdf

Download ngay

I. Nhận bi ết
Câu 1. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
A. phenol B. glixerol C. ancol đơn chức D. este đơn chức
Câu 2. Anilin có công thức là
A. C6H5OH B. CH3OH C. CH3COOH D. C6H5NH2
Câu 3. Chất tham gia phản ứng tráng gương là
A. xenlulozơ B. tinh bột C. saccarozơ D. fructozơ
Câu 4. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được s ản phẩm là
A. C17H35COOH và glixerol B. C15H31COOH và glixerol
C. C15H31COONa và etanol D. C17H35COONa và glixerol
Câu 5. Este etyl fomiat có công thức là
A. HCOOCH=CH2 B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. HCOOC2H
Câu 6. Chất X có công thức phân tử C3H6O2

, là este của axit axetic. Công thức cấu t ạo thu gọn của X là

A. HO

C2H4

CHO B. CH3COOCH3 C. C2H5COOH D. HCOOC2H5

Câu 7. Propyl fomat được điều chế từ
A. axit axetic và ancol propylic B. axit fomic và ancol propylic
C. axit propionic và ancol metylic D. axit fomic và ancol metylic
Câu 8. Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có
A. nhóm chức ancol B. nhóm chức xeton C.nhóm chức anđehit D. nhóm chức axit
Câu 9. Hai chất đồng phân của nhau là
A. saccarozơ và glucozơ B. fructozơ và mantozơ
C. fructozơ và glucozơ D. glucozơ và mantozơ
II. Thông hiểu
Câu 10. Sự hyđro hóa các axit béo có mục đích:
1. Từ chất béo không no biến thành ch ất béo no bền hơn (khó bị ôi do phản ứng oxi hóa).
2. Biến chất béo lỏng (dầu) thành chất béo rắn (magarin).
3. Chất béo có mùi dễ chịu hơn.
Trong 3 mục đích trên, chọn mục đích cơ bản nhất.
A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 2 C. Chỉ có 3 D. 1 và 2
Câu 11. Cho sơ đồ chuy ểhóa sau: Tinh bột → X →Y → axit axetic. X và Y lần lượt là
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề.

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

———–

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

A. glucozơ, etyl axetat B. glucozơ, anđehit axetic
C. glucozơ, ancol etylic D. ancol etylic, an

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >