Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Cô Quỳnh Moon số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Cô Quỳnh Moon số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Cô Quỳnh Moon số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Cô Quỳnh Moon số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa Cô Quỳnh Moon số 3 pdf

Download ngay

4
+ + 2nH2
+ 2nCO3 → 0,96 + x = 12.(0,5x + 0,02) + 2y + 0,44

⇒ x = y = 0,04 mol.
Câu 40. Chọn đáp án C
X gồm CH2O, C2H4O, C2H4O2, C4H8O2 và CnH2n-2O4 (n ≥ 2).
nCH2O = nC2H4O2 ⇒ CH2O + C2H4O2 = C3H6O2 = 3C2O || C4H8O2 = 2C2H4O
⇒ quy X về CH2O, C2H4O và CnH2n-2O4 (n ≥ 2).
29 gam X + 0,975 mol O2 → 1 mol CO2 + ? H2O
Bảo toàn khối lượng nH2O = 0,9 mol.
Ta có: nCO2

– nH2O = (k – 1).nHCHC với k là độ bất bão hòa của HCHC.

Áp dụng: nCO2

– nH2O = naxit = 0,1 mol. Bảo toàn Oxi: nCH2O + nC2H4O = 0,55 mol.

⇒ n < (1 – 0,55) ÷ 0,1 = 4,5 ⇒ n = 2; 3; 4. Trong 43,5 gam X thì chứa 0,1 × 43,5 ÷ 29 = 0,15 mol axit. Do chỉ có axit phản ứng với NaHCO3 → nNaHCO3 dư = 0,4 – 0,15 × 2 = 0,1 mol. • n = 2 ⇒ Muối khan gồm 0,15 mol (COONa)2 và 0,1 mol NaHCO3 ⇒ m = 28,5 gam. • n = 3 ⇒ Muối khan gồm 0,15 mol CH2(COONa)2 và 0,1 mol NaHCO3 ⇒ m = 30,6 gam. • n = 4 ⇒ Muối khan gồm 0,15 mol C2H4(COONa)2 và 0,1 mol NaHCO3 ⇒ m = 32,7 gam. Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa Cô Quỳnh Moon số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >