Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 3 pdf

Download ngay

ác kim loai: Na, Al, W, Fe. Kim loaị trong dãy có nhiêṭ đô ̣nóng chảy cao nhất là
A. Na. B. W. C. Fe. D. Al.

Câu 9. Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8o với hiêu suất bằng 30%. Biết khối lươṇ g riêng của
ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml và của nướ c bằng 1 g/ml. Nồng đô ̣phần trăm của axit axetic trong

dung dic̣ h thu đươc

là

A. 2,51%. B. 3,76%. C. 2,47%. D. 7,99%.

Câu 10. Thủ y phân môṭ triglixerit X bằng dung dic̣ h NaOH, thu đươc

hỗn hơp

muối natri oleat, natri sterat

(có tı̉ lê ̣mol tương ứ ng là 1: 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa man tı́nh chất trên
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 11. Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là A. 4,24. B. 3,18. C. 5,36. D. 8,04. Câu 12. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứ ng hết với dung dic̣ h HCl. Sau phản ứ ng, khối lươṇ g muối thu đươc là A. 11,05 gam. B. 44,00 gam. C. 43,00 gam. D. 11,15 gam. Câu 13. Phenyl axetat (CH3COOC6H5) phản ứ ng hoàn toàn với dung dic̣ h NaOH dư, đun nóng, thu đươc các sản phẩm hữu cơ là A. CH3COONa và C6H5OH. B. CH3COOH và C6H5OH. C. CH3COOH và C6H5ONa. D. CH3COONa và C6H5ONa. Câu 14. Tơ nào sau đây thuôc loaị tơ thiên nhiên? A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ visco. C. Tơ tằm. D. Tơ nitron. Câu 15. Oxit nào dưới đây thuôc loaị oxit axit? A. Na2O. B. CaO. C. CrO3. D. K2O. Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn môṭ este đơn chứ c, mach hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu đươc̣ thể tı́ch khı́ CO2 bằng 6/7 th Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Hóa chuẩn cấu trúc bộ gd số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >