Đề thi thử Sinh 2020 Moon số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Moon số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Moon số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 Moon số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 Moon số 11 có lời giải pdf

Download ngay

ng tế bào đều được tạo ra nhờ quá trình phiên mã dựa trên 1 mạch đơn của phân tử ADN.
Câu 3: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một số loài như sau: Loài người 2n = 46, loài ruồi giấm 2n = 8, loài
đậu Hà Lan 2n = 14, loài ngô 2n = 20. Số nhóm gen liên kết của các loài kể trên lần lượt là:
A. 23; 4; 7 và 10 B. 46; 8; 14 và 20 C. 24; 5; 7 và 10 D. 23; 4; 14 và 20
Câu 4: Cho các bệnh, hội chứng, tật di truyền dưới đây:
(1). Thiếu máu hồng cầu hình liềm (2). Mù màu (3). Máu khó đông (4). Hội chứng tớc nơ (5). Hội chứng Đao (6). Túm lông ở tai Số lượng các bệnh, tật, hội chứng có liên quan đến NST giới tính là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là KHÔNG đúng?
A. ADN tái tổ hợp là một phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào khác nhau (thể truyền và gen cần chuyển)
B. Plasmid là loại thể truyền được sử dụng phổ biến trong công nghệ ADN tái tổ hợp, là phân tử ADN mạch kép, dạng vòng tồn tại phổ biến trong tế bào chất của các sinh vật nhân thực.
C. Để tạo ADN tái tổ hợp, cần sử dụng enzyme cắt giới hạn để cắt các phân đoạn ADN và enzyme nối
ADN ligaza để nối các phân đoạn ADN tạo thành ADN tái tổ hợp.
D. Bằng công nghệ ADN tái tổ hợp và kỹ thuật chuyển gen, có thể tạo ra các loài thú mang gen của các loài khác.

Câu 6: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?
A. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.
B. Tế bào là đơn vị sống căn bản của sinh giới, mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào.
C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
D. Trong mẫu hổ phách thu được có các côn trùng với niên đại hàng trăm triệu năm.
Câu 7: Điều khẳng định nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên KHÔNG chính xác?
A. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 Moon số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >