Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 Megabook số 6 pdf

Download ngay

với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau
(1). Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng
(2). Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.
(3). Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp Các phát biểu đúng là
A. 2,3 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,3
Câu 13: Ở người bình thường, mỗi chu kỳ tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất co bóp đã tống vào động mạch chủ 80ml máu với nồng độ oxi trong máu động mạch của người này là 21ml/100ml. Có bao nhiêu ml oxi được vận chuyển vào động mạch chủ trong 1 phút
A. 1102,5 ml B. 1260 ml C. 7500 ml D. 110250 ml
Câu 14: Cho các phát biểu sau
(1) chức năng của ti thể là cung cấp ATP cho hoạt động sống của tế bào
(2) phân tử protein có thể bị biến tính bởi nhiệt độ cao
(3) điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào là có sự chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài màng sinh chất
(4) Enzyme của vi khuẩn suối nước nóng hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 35 – 40oC
(5) enzyme có bản chất là protein Số phát biểu đúng là
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 15: ở một quần thể ngẫu phối, mỗi gen quy định một tính trạng. alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ ban đầu có tỷ lệ kiểu gen là: 0,4AaBb: 0,2Aabb:0,2aaBb:0,2aabb. Theo lý thuyết, ở F1 có mấy phát biểu sau đây là đúng?
(I) Số cá thể mang một trong hai tính trạng trội chiếm 56%.
(II) Có 9 loại kiểu gen khác nhau.
(III) Số các thể mang hai tính trạng trội chiếm 27%.
(IV) Số cá thể dị hợp về hai cặp gen chiếm 9%.
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 16: Có bao nhiêu chất sau đây là sản phẩm của chu trình Crep ?

I. ATP II. Axit pyruvic III. NADH IV. FADH2 V. CO2
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 17: Một loài thực vật có bộ NST 2n. Có bao nhêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng NST trong tế bào thể đột biến
I. Đột biến đa bội
II. Đột bi

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >