Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 6

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 6

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 6 pdf

Download ngay

uyển là độc hại đối với cơ thể thực vật
B. Thực vật có khả năng hấp thụ một luợng rất nhỏ nito phân tử
C. Cây không thể trực tiếp hấp thụ nito hữu cơ trong xác sinh vật
D. Rễ cây chỉ hấp thụ nito khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+
Câu 3. Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?
A. Nút xoang nhĩ  Bó his  Hai tâm nhĩ  Nút tâm thất  Mạng Puockin, làm các tâm nhĩ, tâm thất co.
B. Nút xoang nhĩ  hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ  Mạng Puockin  Bó his, làm các tâm nhĩ, tâm
thất co.
C. Nút nhĩ thất  hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ  bó his  mang Puockin, làm tâm nhĩ, tâm thất co.
D. Nút xoang nhĩ  hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất  bó his  mạng puockin, làm các tâm nhĩ, tâm thất co.
Câu 4.
Chú thích nào sau đây đúng về sơ đồ trên?

A. (1). NH4+ ; (2). N2 ; (3). NO3- ; (4) Chất hữu cơ
B. (1). NH4+ ; (2). NO3- ; (3). N2 ; (4) Chất hữu cơ

C. (1). NO3- ; (2). N2; (3). NH4+; (4) Chất hữu cơ
D. (1). NO3- ; (2). NH4+; (3). N2; (4) Chất hữu cơ
Câu 5. Ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmon:
A. Tiroxin B. Ecdixon và Juvenin C. Ostrogen D. Hoocmon sinh trưởng Câu 6. Khi nói về đặc điểm và hoạt động của hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Ở cá, sau khi trao đổi khí ở mao mạch mang, máu trực tiếp theo động mạch đi nuôi cơ thể nên máu đỏ tươi
II. Ở lưỡng cư, tim có 3 ngăn nên máu đi nuôi cơ thể là máu có pha trộn máu giàu O2 và giàu CO2.
III. Ở chim và thú, máu động mạch luôn giàu O2 nên máu đỏ tươi
IV. Vòng tuần hoàn kín đơn có ở cá; tuần hoàn kín kép có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 7. Ở một loài thú, A1: lông đen > A2: lông nâu > A3: lông xám > A4: lông hung. Giả sử trong quần thể cân bằng có tần số các alen bằng nhau. Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
I. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 7 đen: 5 nâu: 3 xám: 1 hung
II. Cho các con lông đen giao phối với nhau thì đời

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >