Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Câu 23. Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được

F1 toàn

hoa đỏ. Tiếp tục cho

F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa

đỏ.Cho cây F1 tự thụ phấn được các hạt lai sự phân tính:

F2 . Cho các cây F2 tự thụ, xác suất để F3

chắc chắn không có

A.7/16 B. 3/16 C. 9/16 D. ½
Câu 24. Khi nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua bốn thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:
Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa
F1 0,49 0,42 0,09
F2 0,36 0,48 0,16
F3 0,25 0,5 0,25
F4 0,16 0,48 0,36
Quần thể trên đạng chịu sự chi phối của nhân tố tiến hóa là
A. chọn lọc tự nhiên và đột biến.
B. chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn.
C. chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.
D. Chọn lọc tự nhiên và giao phối ngẫu nhiên
Câu 25. Tháp sinh thái nào thường là tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)?
A. Tháp năng lượng của hệ sinh thái dưới nước vùng nhiệt đới.
B. Tháp số lượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới.
C. Tháp sinh khối của hệ sinh thái rừng nhiệt đới.
D. Tháp sinh khối của hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới.
Câu 26. Những dạng đột biến nào sau đây dùng để xác định vị trí của gen trên NST:
A. Chuyển đoạn và lặp đoạn B. Mất đoạn và lệch bội
C. Lặp đoạn và mất đoạn D. Chuyển đoạn và lệch bội
Câu 27. Ở người gen A: thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a: thuận tay trái; gen B: tóc thẳng trội hoàn toàn so với a: tóc quăn hai gen này nằm trên 2 nhiễm sắc thể thường khác nhau. Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải tóc thẳng sinh được một người con thuận tay trái tóc thẳng và một người con thuận tay phải tóc quăn. Nếu họ sinh thêm một người con nữa thì xác suất sinh được người con trai kiểu hình giống bố mẹ là:
A. 3,125%. B. 12,5%. C. 25%. D. 6,25%.
Câu 28. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; a

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >